Кошик
6 відгуків

Договір прокату

Договір прокату майна №_________

 

м. Київ«___» ____________2020 р.

ФОП Руденко Олексій Миколайович, іменований надалі «Наймодавець», що діє на підставі Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №11655578 від 08.11.2011 з одного боку та громадянин__________________________________________________, іменований(а) надалі «Наймач», що мешкає (прописаний) за адресою:________________________________________________________________________________________________________,документ що посвідчує особу _________________________________________________________________________________________________________________з іншого боку, разом іменовані «Сторони» уклали цей Договір прокату майна (далі по тексту - Договір):

1. Предмет договору.

1.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачу у користування наступне рухоме майно за Актом прийому-передачі, що є Додатком №1 до Договору, в комплектації, в повній справності і за плату та на строк зазначений у таблиці нижче:

N

Найменування та інвентарний номер

Кіль-кість

Комплектація

Характеристика, дефекти

Період депозиту

Депозит

Дата повернення / кількість днів

Використаний Депозит / Решта

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Оцінна вартість майна, наданого за Договором _____________________________________________________________________________.

1.3. Справність предмета прокату перевірена в присутності Наймача.

1.4. Наймодавець ознайомлює Наймача з правилами експлуатації технічно складних предметів або видає інструкцію про користування ними.

Майно, надане за Договором, використається для побутових цілей, і не може використовуватися для отримання прибутку, піднайму та інших комерційних цілей. 2. Плата за прокат

2.2. За користування майном, наданим за Договором Наймач вносити Наймодавцю заставу в розмірі _____________________________________, яка не зменшується, та авансовий платіж в розмірі ________________________________________, з якого вираховується плата за прокат майна.

2.3. Розмір застави, авансового платежу, оцінної вартості прокатного майна та тарифи оплати за прокат зазначені на сайті Наймодавця «barabaka.kiev.ua».

2.4. Додатки до Договору є є невід'ємною його частиною.

2.5. Форма оплати: готівкою в касу Наймодавця або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця.

2.6. Майно може винайматися на рядків від одного дня до одного року, якщо інше не узгоджене обома сторонами. День отримання та день повернення Наймачем майна входять до рядків оренди, незалежно від часу доби колі товар було отримано чи повернено.

2.7. У випадку дострокового повернення майна Наймачем, Наймодавець повертає йому відповідну залишкову частину невикористаного авансового платежу, згідно тарифів вказаних на сайті Наймодавця.

2.8. Рядків товару оренди закінчується в день вичерпання внесеного авансового платежу. Для продовження строку оренди Наймач зобов'язаннями зобов'язаний не пізніше ніж за 1 день до закінчення суми авансового платежу, внести кошти в розмірі авансового платежу.

3. Рядки виконання зобов'язань

3.1. Зазначене в п. 1.1. Договором майно повинне бути передане Наймодавцю по Акту прийому-передачі, що є Додатком №1 до Договору в строк вказаний у таблиці пункту 1.1. Договором.

3.2. Наймач сплачує авансовий платіж і заставу, та отримує майно під час укладання Договору.

3.3. Термін дії Договору не може перевищувати одного року.

3.4. Наймач вправі відмовитися від Договору в будь-який час, письмово попередивши про свій намір Наймодавця не менш ніж за два робочі дні.

3.5. Рядки користування орендованим майном визначає для себе Наймач, альо ці рядки не можуть перевищувати термін прокату, на який було внесено аванс. Повернення майна у вказані рядки оренди здійснюється за ініціативи Наймача. Наймодавець не зобов'язання язаний нагадувати про терміни повернення майна Наймачем і не приймає скарг про прострочення термінів користування майном.

3.6. Наймодавець може змінити оцінну вартість прокатного майна в односторонньому порядку і зобов'язаннями язаний повідомити про це Наймача за 14 календарних днів.

3.7. Наймачі, які не є громадянами України (нерезиденти) сплачують додатково одну тисячу гривень до суми застави, яка зазначена у п. 1.2.Договором.

3.8. Договір укладається з Наймачем тільки при наявності паспорта або водійського посвідчення.

4. Зобов'язання сторін

4.1. Наймодавець зобов'язаннями язаний передати Наймачу майно належної якості, у такому стані, що не перешкоджає використовувати його за призначенням.

4.2. Наймодавець зобов'язаннями зобов'язаний у присутності Наймача перевірити справність наданого за Договором майна, а також ознайомити Наймача із правилами експлуатації майна або видати йому письмові інструкції про користування цим майном.

4.3. При виявленні недоліків наданого в прокат майна, які повністю або частково перешкоджають використовувати його за призначенням, Наймодавець зобов'язаннями зобов'язаний у дводенний рядків, від дня заяви Наймача про недоліки, безоплатно усунути їх на місці, або зробити заміну даного майна іншим аналогічним майном.

4.4. Наймодавець зобов'язаннями язаний проводити технічне обслуговування предметів прокату не менше одного разу на рік.

4.5. Наймач зобов'язаннями зобов'язаний здійснити оплату за прокат майна на користь Наймодавця згідно п. 2.2. Договором .

4.6. Наймач зобов'язаннями язаний використовувати прокатне майно відповідно до його призначення, дотримуватись правил експлуатації, виключно в споживчих цілях.

4.7. Наймач за свої кошти купує та замінює витратні матеріали для прокатного майна (такі як, елементи живлення, тощо.).

4.8. Наймач зобов'язаннями зобов'язаний повернути Наймодавцю майно в такому ж стані, в якому отримав його згідно акту прийому-передачі під час укладання Договору.

4.9. Наймач зобов'язаннями зобов'язаний попередити про повернення майна за 2 робочі дні.

4.10. Наймач усвідомлює та приймає на себе ризик, пов'язаність язаний з експлуатацією прокатного майна. Наймодавець не несе відповідальності за матеріальні збитки та шкоду здоров'ю, що можуть виникнути при експлуатації прокатного майна Наймачем.

4.11. У випадку, якщо Наймач повертає забруднене майно, він має сплатити від 100 гривень Наймодавцю, залежно від ступеня забруднення. Ступінь забруднення визначає Наймодавець.

4.12. У випадку, якщо Наймач повертає майно з дірками та/або зачіпками та/або цвіллю на тканині оббивки та/або зміною кольору тканини оббивки в результаті дії сонячних променів або втрати експлуатаційних якостей прокатного майна (що не підлягає ремонту і відновленню) з вини Наймача, він має сплатити оцінну вартість майна, згідно п. 1.2. Договору Наймодавцю, викупивши, таким чином, дані майно.

4.13. Якщо втрата експлуатаційних якостей прокатного майна з вини Наймача незначна і підлягає ремонту і стала наслідком порушення Наймачем правил експлуатації та утримання майна, Наймач сплачує Наймодавцю вартість ремонту і транспортування майна, які віднімаються із застави, а в разі перевищення суми застави Наймач має доплатити решту суми.

4.14. У випадку, коли сума плати за прокат стає рівною сумі авансу, то вноситися додаткова сума не пізніше, ніж за 1 день до повного використання (вичерпання) авансового платежу. Якщо на момент, коли аванс повністю вичерпано, а додаткова сума не внесена, то нараховується пеня за кожну прострочену добу, у розмірі 1% від оцінної вартості майна (п. 1.2 Договором).

4.15. У разі відмови Наймача повернути прокатне майно не з вини Наймодавця, наймач зобов'язаннями язаний відшкодувати його вартість у повному обсязі. При неповерненні предмета прокату після вичерпання авансового платежу або при наявності заяви Наймача про втрату предмета прокатного майна, Наймодавець може в судовому порядку стягнути з Наймача повну суму оцінної вартості прокатного майна.

5. Дія непереборної сили

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань за цим Договором прокату, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі й бажання Сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетрус, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

5.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна дати повідомлення іншій стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за договором.

5.3. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Наймачем і Наймодавцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

5.4. Наймач не може їхати разом з прокатним майном на тимчасово окуповані території, зони проведення бойових дій, антитерористичних операцій.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

7. Порядок змін і доповнень до договору

7.1. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору прокату мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

7.2. На вимогу Наймодавця Договір оренди може бути достроково розірваний судом у випадках, якщо Наймач:

· користується майном з істотним порушенням умов Договору або призначення майна або з кількаразовими порушеннями;

· істотно погіршує майно;

· більше двох разів підряд після закінчення встановленого даним Договором рядок платежу не вносити орендну плату.

Наймодавець вправі вимагати дострокового розірвання Договору тільки після направлення Наймачу письмового попередження про необхідність виконання ним зобов'язання в розумний термін.

7.3. На вимогу Наймача Договір оренди може бути достроково розірвано судом у випадках, коли:

· Наймодавець не надає майно у користування Наймачу або створює перешкоди користування майном відповідно до умов Договору або призначенням майна;

· передане Наймачу майно має недоліки, які перешкоджають користуванню ним, і які не були оговорені Наймодавцем при укладанні Договору, не були заздалегідь відомі Наймачу і не повинні були бути виявлені Наймачем під час огляду майна або перевірки його справності при укладанні Договору;

· Наймодавець не робить капітальний ремонт, що є його обов'язком, майна в розумний термін;

· Майно, в силу обставин, за які Наймач не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір набірає законної сили з моменту його підписання обома Сторонами та діє до його закінчення.

8.2. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

8.3. Здача в суборенду майна, наданого Наймачу за Договором прокату, здача в піднайом, передача ним своїх прав і обов'язків за Договором прокату іншій особі, надання цього майна в безплатне користування, заставу орендних прав і внесення його як майновий внесок у господарські товариства і або пайовий внесок у виробничі кооперативи не допускаються.

8.4. Наймач погоджується на передачу, обробку та використання, накопичення та зберігання його персональних даних згідно норм діючого законодавства України про захист персональних даних і підтверджує, що він (Наймач) повідомлений про внесення його персональних даних до БПД ФОП Куделя І.А. (власник БПД) і ознайомлений з його правами, які визначені Законом України «Про захист персональних даних».

8.5. Сторони зобов'язання зобов'язані у письмовій формі попередити один одного про зміну адреси і телефонів. У випадку порушення даного зобов'язання, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні витрати, які можуть виникнути в результаті порушення зобов'язання.

8.6. Повернення прокатного майна Наймачем оформлюється у Додатку №2 Актом прийому-передачі майна. Взаєморозрахунки проводяться в день повернення Наймачем майна.

8.7. Прокатне майно видається Наймачу без елементів живлення.

8.8. До Договору додається Акт прийому-передачі.

8.9. Доставка майна Наймачу надається за окрему плату.

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner